github 39+tontonton

Words for s5s5s5

Showing all 92 words from our word list matching pattern s5s5s5 here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

hI4s5wo%3japache (western)canyonhilwozhhI-Swo+_j
t^a3ts5'IIdnavajoalgaeth~a+tS'IId
tsIs5apache (western)mountaindziłtsIS
siwakonets5nahuatlgirlcihuaconetlsiwakonetS
ko9yo%ts5nahuatlcoyotecoyōtlko^yo_tS
s5o%3'navajofishSo+_'
tsI^na'Es5I3apache (western)boattsinaʼeełítsI&na'ESI+
pets5asos5ko%9ats5nahuatlcentipedepetlazolcōātlpetSasoSko_^atS
kaka9wats5nahuatlcacao/cacao beancacahuatlkaka^watS
ts593I3zI3navajogoattS!I+zI+
Isa3s5Ik%aIapache (western)bald eagleisáłigaiIsa+SIkh~aI
Is5navajopine needleIS
tIts%5Itapache (western)shakyditłidtItSh~It
ats593a%3hnavajobottomatS!a+_h
a%skats5nahuatlantazcatla_skatS
u3u3us5uzulurippleū́hluu+u+uSu
nI4s5tx^I%4snavajowolverinenI-Stxh~I-_s
hos5tx'I3'I3navajonettlehoStx'I+'I+
osoma93'ts5inahuatlmonkeyozomahtliosoma+^'tSi
s5Itx^I%3apache (western)redłichííSItxh~I+_
a%'ka9ts5annahuatlreed bedācatlana_'ka^tSan
tIs5apache (western)blooddiłtIS
s5I3kaiapache (western)whitełigaiSI+kai
a%wato9mats5nahuatlacornāhuatomatla_wato^matS
s5Ipa%3'I3apache (western)grayłibáá’íSIpa+_'I+
na'Its5'I%3kI3apache (western)gophernaʼitłʼíígína'ItS'I+_kI+
tutIs5h5Is5Iapache (western)coffeetudiłhiłitutISHISI
ts5'o%3s5navajorope (chord)tS'o+_S
s5a33a33tibetangod/dietyལྷSa++a++
txo%4s5navajoballtxo-_S
i%koxk33a93wits5nahuatlfig treehīcoxcuahuitli_koxkw~a+^witS
djo%s5E3apache (western)balljoołédjo_SE+
s5o3kapache (western)fishłógSo+k
s5I%3^'navajopetSI&+_'
ko4tx05I4t^a4s5apache (western)ceremonygochʼitałko-tx!I-th~a-S
as5nI%3^'navajocenteraSnI&+_'
s5It^sokapache (western)yellowłitsogSIth~sok
s5Et'e%xapache (western)charcoalłetʼeeshSEt'e_x
nI3s5tx05I4navajoair/breezenI+Stx!I-
a%ka9xits5nahuatlpoolācaxitla_ka^xitS
s5e3'e3tsohnavajoratSe+'e+tsoh
kaxits5nahuatlbowlcaxitlkaxitS
na%l'E%s5I3apache (western)duck animalnaalʼeełína_l'E_SI+
ha'ts5inahuatlfathertahtliha'tSi
s5o33o33tibetansouthལྷོSo++o++
h5a't^o'a%s5apache (western)singha’do’aałHa'th~o'a_S
s5aas5welshthe otherllallSaaS
ko%9ats5nahuatlsnakecoatlko_^atS
s5ijnavajourineSij
Is5t^I3^'ts%I3^h5apache (western)bowiłtį́ʼtsį́hISth~I&+'tsh~I&+H
tas5aa3apache (western)onedałaátaSaa+
na%9wats5nahuatlsomething having a clear and pleasant soundnāhuatlna_^watS
a'we9txts5inahuatldewahhuechtlia'we^txtSi
tI4s5hI4s5apache (western)blackdɪ̀ɬhɪ̀ɬtI-ShI-S
txokola%ts5nahuatlchocolatechocolātltxokola_tS
a%ts5a%kats5nahuatlperson made of waterātlācatla_tSa_katS
ma%9ts5ats5nahuatlnetmātlatlma_^tSatS
s51sdwelshtailllostSo#sd
t^e%s5navajoreedth~e_S
i3isiis5a3azuluclusterísihlái+isiiSa+a
ts5'o3k'a4'apache (western)shaft of arrowtlʼókʼaʼtS'o+k'a-'
gwees5dwelshgrassgwelltgweeSd
o%se9elo%ts5nahuatljaguarocelotlo_se^elo_tS
nawos5k%a%tIapache (western)warriornawołkaadinawoSkh~a_tI
ts%5a3tapache (western)oiltłádtSh~a+t
as5mus5nuxalkbeadsalhmulhaSmuS
txi%k33a'ts5inahuatlbarn owlchīcuahtlitxi_kw~a'tSi
Is5t^I3'k%e%apache (western)centeriłdíʼgeeISth~I+'kh~e_
s5mnuxalkto standlhmSm
txiki9wits5nahuatlbasketchiquihuitltxiki^witS
oyE%s5apache (western)to carryoyeełoyE_S
k33i%9kats5nahuatlsongcuīcatlkw~i_^katS
we%9yats5nahuatlsea/oceanhuēyātlwe_^yatS
txa%93nts5inahuatlhomechāntlitxa+_^ntSi
tot^s5'IjIh5I%3apache (western)green/bluedotłʼizhihíítoth~S'IjIHI+_
ts5'I%xapache (western)snaketłʼiishtS'I_x
he%3s5navajopackagehe+_S
na'Is5ts%o3x4apache (western)squirrelna'iłtsóhna'IStsh~o+X
e'e%9kats5nahuatlair/windehēcatle'e_^katS
ts593oxapache (western)plantstłʼohtS!ox
a%ma9aits5nahuatlestuaryāmāitla_ma^aitS
epats5nahuatlskunkepatlepatS
nas5ts%o%sapache (western)book/papernałtsoosnaStsh~o_s
i3i3is5aas5azulubranch (of a tree)ī́hlahlai+i+iSaaSa
s5U9gadwelsheyellygadSU^gad
sepayawits5nahuatlsnowcepayahuitlsepayawitS
ts5'e3'kona'a3I3apache (western)moontłʼéʼgonaʼáítS'e+'kona'a+I+
a%moxts5inahuatlbookamoxtlia_moxtSi
s5I4ko4i%4navajowhite (color)SI-ko-i-_
tx05as5navajofrogtx!aS
ts5o3^'apache (western)birddlǫ́ʼtSo&+'
tlo^'ixts%5oh5E3apache (western)frogdlǫʼishtłohétlo&'ixtSh~oHE+