github 39+tontonton

Words for i44i44i44

Showing all 63 words from our word list matching pattern i44i44i44 here. Select a specific language if you would like to focus on one, or try to pronounce words from a variety of languages.

x4O33O44pe33i44mii33qt4x4^U33qchinesedevice name设备名称XO++O--pe++i--mii++qTXh~U++q
fa33qx4i33i44chinesepath/plan方式fa++qXi++i--
we33i44x4U33qmyAA33ntx^5yA33nchinesetampon卫生棉签we++i--XU++qmyAA++ntxy~h~yA++n
mi44itibetanhuman beingམིmi--i
x4O33O44h5we33i44chinesecommunity/society社会XO++O--Hwe++i--
x5i4i44i3x4o4o44u3t4x4^ii33chinesewashbasin洗手池xy~i-i--i+Xo-o--u+TXh~ii++
tx5i33i44syu33A44ntx5i33chinesecomputer计算机txy~i++i--syu++A--ntxy~i++
t^ai33x4i33i44tyA33A44nna4a44u3chinesedesktop pc台式电脑th~ai++Xi++i--tyA++A--nna-a--u+
fe33i44chineseangerfe++i--
t^ou33yi4i44i3qyii33chineseprojector投影仪th~ou++yi-i--i+qyii++
k%wa33i44chinesedrainkh~wa++i--
we33i44x4U33qt4x4i4i44i3chinesetoilet paper卫生纸we++i--XU++qTXi-i--i+
x5i44iqtibetanfieldཞིངxy~i--iq
mi%4i44thairice noodleหมี่mi-_i--
hwii44vietnamesecanclehuỷhwii--
h5aa33qpa33nx5i33i44nx5i33chineseflight information航班信息Haa++qpa++nxy~i++i--nxy~i++
pi4i44i3qchineseto grasppi-i--i+q
tx^5i4i44i3nchinesebrighttxy~h~i-i--i+n
ya4a44a3ntx5i33i44qk%wa33a44qchineseglasses frames眼镜框ya-a--a+ntxy~i++i--qkh~wa++a--q
tyA33A44nyi4i44i3qmii33qx5i33qchinesemovie star电影明星tyA++A--nyi-i--i+qmii++qxy~i++q
x4U33qri33i44wu4u44u3h5we33i44chinesebirthday party生日舞会XU++qri++i--wu-u--u+Hwe++i--
tsa4a44u3x4we33i44tsa4a44u3tx^5i4i44i3chinesego to bed early早睡早起tsa-a--u+Xwe++i--tsa-a--u+txy~h~i-i--i+
ts%i33i44tibetanword/phraseཚིགtsh~i++i--
ka4a44ti4i44ka%thaiagreementกติกาka-a--ti-i--ka_
mu4u44u3yi33qx4i33i44chineseinfant room母婴室mu-u--u+yi++qXi++i--
t4x4^i44itibetanto write/drawའབྲིTXh~i--i
pi4i44i3tx5i33i44pU4U44U3nchinesenotebook笔记本pi-i--i+txy~i++i--pU-U--U+n
li33i44tx5ya33utx^5yau33chineseoverpass立交桥li++i--txy~ya++utxy~h~yau++
mi33i44qchineselifemi++i--q
t4x4^waa33qt^ou33kwe33i44chinesebedside table床头柜TXh~waa++qth~ou++kwe++i--
wa33i44ma33i44yuA33nchinesedelivery man外卖员wa++i--ma++i--yuA++n
x4i4i44i3yO33O44qchineseuse使用Xi-i--i+yO++O--q
kOO33x4i33i44h5wU33U44chineseformat格式化kOO++Xi++i--HwU++U--
nU33U33mx5i33i44tibetanweather/climateགནམ་གཤིསnU++U++mxy~i++i--
p%i44i44i3wthaiskinผิวph~i--i--i+w
j4i44itibetanmountainརིJi--i
yi4i44i3nx5ii33qya4a44a3ntx5i33i44qchinesecontact lenses隐形眼镜yi-i--i+nxy~ii++qya-a--a+ntxy~i++i--q
x5yA4A44A3nx4i33i44p%ii33qchinesedisplay显示屏xy~yA-A--A+nXi++i--ph~ii++q
yau33k%O33O44qtx^5i33i44chineseremote control遥控器yau++kh~O++O--qtxy~h~i++i--
x4U33qmi33i44qchinesebreath生命XU++qmi++i--q
x4UU33ntx5i33qx5i33i44t^O4O44O3qchinesenervous system神经系统XUU++ntxy~i++qxy~i++i--th~O-O--O+q
x4i33i44p%ii33ntx5yA33nk%O33O44qchinesevideo surveillance视频监控Xi++i--ph~ii++ntxy~yA++nkh~O++O--q
swe33i44h5wU33tx^5yUU33nchinesefloral skirt碎花裙swe++i--HwU++txy~h~yUU++n
pyA33A44nli33i44tyA33A44nchineseconvenience store便利店pyA++A--nli++i--tyA++A--n
tx5i33i44nchinesewatertxy~i++i--n
fuu33t4x4wa33qx4O33O44tx5i33i44chinesefashion design服装设计fuu++TXwa++qXO++O--txy~i++i--
mi44iqtibetannameམིངmi--iq
t^a3a33t0sa4a44na3a33kha3a33ti4i44'thaiattitudeทัศนคติth~a+a++t.sa-a--na+a++kha+a++ti-i--'
k%a33i44chineseto desirekh~a++i--
ts%i33i33j4i33i44qtibetanlongevityཚེ་རིངtsh~i++i++Ji++i--q
t4x4^u33u44li4i44i3wU33U44nt^ii33chinesesolving issues处理问题TXh~u++u--li-i--i+wU++U--nth~ii++
ji44i44i3qthaifemaleหญิงji--i--i+q
j4i44ili33i33tibetantrainརི་ལིJi--ili++i++
mi%44i44i3thaibearหมีmi--_i--i+
li44itibetanpearལིli--i
x5i33nli4i44i3tx5yA33A44nk%a33qchinesemental health心理健康xy~i++nli-i--i+txy~yA++A--nkh~a++q
tx5yA4A44A3ntx5ii33x4i33i44p%ii33nchineseclip video剪辑视频txy~yA-A--A+ntxy~ii++Xi++i--ph~ii++n
kra4a44ti4i44k9thaiwater jugกระติกkra-a--ti-i--k.
t4x4^UU33qkO33qrUU33nx4i33i44chinesesuccessful person成功人士TXh~UU++qkO++qrUU++nXi++i--
yi44itsi33i44tibetansoapཡི་ཙིyi--itsi++i--
k1%33144nhi44i44i3nthaistoneก้อนหินko#++_o#--nhi--i--i+n
pe33i44tx5i4i44i3qtx^5yaa33qchinesebackground wall背景墙pe++i--txy~i-i--i+qtxy~h~yaa++q
k%wa33i44ti33i44ta33nh5a33u44chinesetracking number快递单号kh~wa++i--ti++i--ta++nHa++u--